Friday, 7 October 2011

FAT A. Lyrics

"Ambaa" by the talented FAT A is an upbeat jam directed towards people who criticise you. The singing voice answers them back by saying, "Do what you do, leave what you leave, work what you work. I will do what I do and leave what I leave!"

[INTRO]
Onyonyi, tikina tayi. 'Balini, haa!
Onyonyi, tikina tayi. 'Balini!

[CHORUS]
Ambaa zuzu a'ye a'duni, agu'di ene nga ma
Ambaa zuzu a'ye a'duni, agu 'di eku ma ja!
Eyo, emi e'do 'di andra 'ba mba, a'ye a'duni? Ambaa 'di ma 'bo.
Yeye, emi e'do 'di andra 'ba mba, a'ye a'duni? Ambaa 'di ma 'bo.
(I'ye mini 'yeri, ma mani 'yeri 'ye
I'ku mini ku ri, ma mani kuri ku X4)

[VERSE ONE]
I'ye mini 'ye ri, I'ku mini ku ri, I'nga mini nga ri, mini oturi le.
'Ba dri'a ma nji 'di mile wu do'i, Ewu 'do ja'i bo, Oh!
Ika mini asi misi ku, mi imu isu, 'Ba lu 'di mu mi ngu!
Tena 'ba nga mi ngu adusi'ari, mi ni ra? Inga ni mu ni ku.
'Ba 'di ki lu vuti e'yo 'bi ru. Ekileri lezu lu itu ongo irizu
Ani agu ka ini e'yo 'di iri 'bo, imba tani muke, eri drini'a ci yo
I'ye mini 'ye ri, i'ku mini kuri, i'nga mini nga ri, ma mani ngari nga.
I'ye mini 'ye ri, i'ku mini kuri, i'nga mini nga ri, mini oturi le!

[CHORUS]

[VERSE TWO]
I'ye mini yeri, i'ku mini ku ri, i'nga mini ngari, mini oturi le
Agu 'di, ata e'yo mi vu zuzu ambaa ni 'di, nde nga ma okpo te ye.
Ini lu'i 'ba mbaa'i kani adusi'a ri, mani ani nga ini ku
Tena Mungu fe mini omi ala, rua ala 'be, afa nyazu ra
Ini lu mini afa nda ku, ini lu: 'ba ni osubori nyazu te
Ika 'yo ini afa nya tu, afa nde 'di 'di; 'ba nde ifi nya'i yo
I'ye mini 'ye ri, i'ku mini kuri, i'nga mini nga ri, ma mani ngari nga
I'ye mini 'ye ri, i'ku mini kuri, i'nga mini nga ri, mini oturi le!

[CHORUS]

[INSTRUMENTAL] Audiowave!

[BRIDGE]
('Ba 'kuari ma pa inje fe 'ba 'kuari vu,
'Ba 'nveri ma pa inje fe 'ba 'nveri vu.
Afa azi agu ma afa 'du 'bo, midri ni mba pembere, kongolo ta ci X2)
Ambaa 'di ma 'bo, wo wo, no no no. Oooh ye!
Ambaa 'di ma 'bo, wo wo, akini ata ambaa si yo!
Okello ma ti diari efe 'bo ce, akini ata ambaa si yo.
Zakaria ma au di'a ri mi ogo 'bo ce, akini ata ambaa si yo.

[CHORUS till fade]
... ambaa 'di ma 'bo (No no no, oooh ye! Ambaa 'di ma 'bo, wo wo. Akini ata ambaa si yo.
Okello ma ti diari efe 'bo ce, akini ata ambaa si yo.
Zakaria ma au di'a ri mi ogo 'bo ce, akini ata ambaa si yo.)