Friday, 24 April 2009

"Alio Madririsi" Song Lyrics

"Alio Madririsi" (meaning ‘Because of my Poverty’) is an 11 minute song by BLACK TROUBLE, preferably enjoyed more if performed at a large concert, about how the world looks at poor and rich people. To the singer, a poor innocent man like himself may suffer injustice and mockery but he is happier because of peace of mind at night…Meanwhile, the rich criminal man has to be weary of gold digging friends and thugs who may plan to rob or kill him. It’s basically a feel good song for those who have to hussle to barely make it through the day. You can join the dance at the end even if life is easy for you…

[INTRO/ VERSE ONE]
Nyaku ‘do ma ‘dria, ika a’dre alio ni, a’di ni mi ne, oco neta ba
Azi’di ki ‘do gu misi gugwe abari bongo ni ocezuru mi rua teke tekerisi
Ba fe mini inzita bani fe ba azi dini le alua ni ku
Desi ama ba a’daru ‘di, ama mu ngole ya?

[SPEAKING]
“Nyaku ezaru bo ada.”

[VERSE TWO]
Ama alio ru nyaku ‘do ma ‘dria, ama a chandi ma alia
Baka ama ji courti’a agu tajiri ru be
Ba ce nira ma’i ri, me eza e’yo kuri ro
Milu ne tajiri ni sende nje fe judge dri
Mata innocent ri ba ma ba aru jua
Tajiri ta e’yo eza pi ri ba ‘ri ku ja

[SPEAKING]
“We human beings are now after money but not the truth, making the poor innocent to suffer but not the criminal rich to escape the trouble…Ah, nyaku ezaru bo. Sende eca ‘di opii nyaku aruori ni.”

[VERSE THREE]
Nyaku ‘do ma dria, eka a’dre tajiri ni, agu ki geriko nda mi fuzu te
Azidi ki ‘do le agoyiba mi be’o, abari ma esuki afa midri di nya teke teke beni
Mima eca alioru, ba ma e’ ‘do gu misi gu gu. Alioni mi fu ‘do…
Aaah! Kyo kami sepia Moses

[TRANSITION – FASTER BEAT: Man and Woman sing CHORUS]
Alio madririsi ba ki ma gugu, ma e’ ngonia?
Ekile alio madri ndedi nyaku ‘do ma ‘dria ni.
Ma atapi la, ma mu ngole ya, aaah?
Ma andrapi la, ma mu ngole ya, aaah, aaah?

Alio madririsi baki ma gugu, ma e’ ngonia?
Ekile alio madri ndedi nyaku ‘do ma ‘dria ni.
Ma atapi la, ma mu ngole ya, aaah?
Ma andrapi la, ma mu ngole ya, aaah, aaah?

[VERSE FOUR]
Nyaku ‘do ma dri’a ‘di, chika mi’a
Alio obi me esele’a tajiri be, masiri’a ba azini chika mile yo
Ama woro tro tro

[SPEAKING]
“A’dusu Lugbara azi ‘yo ‘dini kini:”
Sindanitoko’a bongo sozuri kadi tajiri nde ‘eh
[SPEAKING]
“Ma alioru mi onve tajiri ma’i adreni ba azini ku! My friend, you look rich within your locality, but right outside, you may be the Poorest. Lubara ti azi kini: ‘Ojimata ni gu mari ma atisi, te erini ‘dale mati mali drile aluani ku’. Imi sinjo alio madrisi ‘di’a te pari azi’a, mi vuni alio ni. Ika mu wudri kuru ma kala tindu ma alia mi isu baki owu alio me ‘yosi. O ma o’dipi Lugbara…

[HOOK]
(Alio! Alio! Alio!) Lugbara kini: (Alio!). Alur kini: (Alio!). Uganda kini: (Alio!).
Afrika kini: (Alio). Wudru kuru ni vini (Alio nya). Maye kuta maye

[SPEAKING]
“Ma adripika, ma anvupika, emi ciki ti twalu alio amavu angua ri dro zu.”

Alio ni muke aga mini muzu ba azi ma katile nyozuri,
Alio ni muke aga mini muzu ba azi ma afa oguzuri.
Ma adripi la, ba nga mi ba kayi,
Ma anvipi la, ba nga mi ba kayi.
Mi ovu milesi!

A ata bua ‘di le mima nga azi raka, mima nyando, oh oh oh (…Mima nga avasi)
A ata bua ‘di le mima osu ondi raka, mima nyando, oh oh oh

[CHORUS]

[SPEAKING]
“Ba azi’di ki ga eka adri tajiri ru sende be dini,
Mi ayiko nyakua ambamba aga ba alio ruru ra
Mate lu mini ‘dini, alio ruri vini cika ayiko’a ni
Asile mani e’yo nderi ‘yozuri ci.”

[VERSE FIVE]
Alio ki me esele’a tajiri be adini ayiko’a ni ya?
Masi alio’i…Alio ni afa erini isu wereri nyara erilaru va’a
Odukozu pere obitisi, ega ni e’yo angiri ku
Lu ‘manga esu nya adusi ray a? ri madri’a
Tajiri ni e’yo ega mani vule ‘di ma ‘dri’a angiru tu
Koni odu inisi jo’a muke ku, sawa ‘dri’a orata be
Andruri ko jo’a, ‘drusi da, ‘drozi da, jo oja ‘ja
Abari oguo ka muzu iri ‘dizu jo’a kuri, ima e’yosi

[BRIEF INSTRUMENTAL]
Tajiri ma ayiko nyakua de yo
Tajiri ma ayiko nyakua de yo
Cika mani ‘drazu alio ru, ma ‘drara yo
Cika mani ‘drazu alio ru, ma ‘drara yo, oh, oh oh oh!

Tajiri ma ayiko nyakua ‘de yo
Tajiri ma ayiko nyakua ‘de yo
Cika mani ‘drazu alio ru, ma ‘drara yo
Cika mani ‘drazu alio ru, ma ‘drara yo, oh, oh oh oh!

Alio, alio, alio! [BEATS]
Lugbara oyee (Oyee!), Lugbara oyee (Oyee!), Lugbara ju (Ju!), Lugbara moto (Moto!)
Eh, igba ‘drile, mi idji aga, mi onvi!
Mark, igba ‘drile (Mark), mi idji aga, mi onvi!
Gracie, igba ‘drile (Radio), mi idji aga, mi onvi!
Ma adri, igba ‘drile, emi idji aga, mi onvi, paka ruparu le! [BEATS]
Fungula, fungula, fungula, motema na ywe!
Fungula, fungula, fungula, motema na yo!
Inji, inji, inji, mi ma asi!
Fungula, fungula, fungula, motema na ywe!
Fungula, fungula, fungula, motema na yo!
Willie ye (Yeh!), Atandu ye (Yeh!), Odama ye (Yeh!)
Bandu opiti di’a (Ba azi yo), Arua di’a (Ba azi yo), Nebbi’a (Nti a’di’i?)
Te Gulu’a (Ba ‘di), ata Moyo (Ba ‘di), Uganda muzima (Baka seza ywe)
Rakakaka, rakakaka, tua tua. Ruguju. Ah!
“…lembe, maka, funga”
Malembe, malembe, malembe, malembe, malembe. Toko bina malembe.
Took bina malembe. Kulika kambaluki ah. Toko bina malembe.
Malembe, poley poley, slowly, Iere fo!
Malembe, poley poley, slowly, Iere fo!
Mimu atuki ongo ‘do, mimu atuki ongo ‘do, dadi la, atuki ongo ‘do
Mimu atuki ongo ‘do, mami la, atuki ongo ‘do
Mimu atuki ongo ‘do, karibu, atuki ongo ‘do
Mimu atuki ongo ‘do, kadogo, atuki ongo ‘do
Iere, iere, iere, ‘ba tu iere fo. Ulibe Campbell kini: Ba tu ongo, batu iere fo
Iere, iere, iere, ‘ba tu iere fo. Ulimunti kini: Ba tu ongo, ba tu iere fo
Rakakaka, rakakaka, gua gua. Ruguju. Ah!
[BEAT FADES IMMEDIATELY]